Reviderade Allmänna råd om Utvecklingssamtalet och IUP

Nya allmänna råd har tagits fram för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Revideringen av de allmänna råden är en följd av den lagändring som trädde i kraft den 19 november 2013. Den innebär att skriftliga individuella utvecklingsplaner endast ska tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. För de årskurser där betyg sätts finns det inte längre krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Skolverket ger ut allmänna råd som är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

HÄR kommer du till Skolverkets sida om de reviderade Allmänna råden

allm_na_r_den_t

Skolverkets kommentarer till kunskapskrav

Nu har Skolverket publicerat  kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Detta är erfterfrågat från många men samtidigt kan jag inte låta bli att undra över vad det är för ett styrdokument vi har som kräver ett kommentarmaterial för både kursplan och kunskapskrav.  Hoppas i alla fall att det kan bli det stöd som efterfrågas, men låt det inte ersätta kollegialt samarbete kring planering och bedömning.

I tolkning av styrdokument är inte ensam stark!

 

 

Elevledda utvecklingssamtal

Idag har teampiloterna från förskolan och grundskolan fått lyssna till CarinaLindström som berättat om hur hon arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Mycket inspirerade!

För er som vill ta del av mer information och erfarenheter kring detta kan följande länkar vara användbara;

Utvecklingssamtal på förskolan

Förskoleburken , Utvecklingssamtal

Skollyftet – Elevledda utvecklingssamtal (lite äldre elever)

 Skolverket, Elevledda utvecklingssamtal verktyg för metakognition

Elevledda utvecklingsssamtal, Åtivdabergs kommun

 DN, Utvecklingssamtal som leds av eleverna lyckad satsning

Anne-Marie Körling, Utvecklingssamtal