Elevledda utvecklingssamtal

Idag har teampiloterna från förskolan och grundskolan fått lyssna till CarinaLindström som berättat om hur hon arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Mycket inspirerade!

För er som vill ta del av mer information och erfarenheter kring detta kan följande länkar vara användbara;

Utvecklingssamtal på förskolan

Förskoleburken , Utvecklingssamtal

Skollyftet – Elevledda utvecklingssamtal (lite äldre elever)

 Skolverket, Elevledda utvecklingssamtal verktyg för metakognition

Elevledda utvecklingsssamtal, Åtivdabergs kommun

 DN, Utvecklingssamtal som leds av eleverna lyckad satsning

Anne-Marie Körling, Utvecklingssamtal 

 

Dokumentation i förskolan allmän handling?

Så här säger Skolverket om allmän handling och dokumentation i förskolan

 ”Begreppet individuell utvecklingsplan (IUP) finns inte inom förskolan. IUP i grundskolan handlar om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. I förskolan finns inga kunskapskrav. 

Däremot ska det i förskolan finnas dokumentation om barnets utveckling och lärande. En sådan dokumentation är i kommunala förskolor en allmän handling, som dock i vissa fall kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. Innan uppgifterna lämnas ut måste därför en kommunal förskola göra en sekretessprövning. I kommunala förskolor är det så kallad sträng sekretess. Det innebär att uppgifter som kan vara till men för barnet inte får lämnas ut. Fristående förskolor omfattas inte av offentlighets- och sekretessbestämmelserna. En fristående förskola behöver därför inte lämna ut några handlingar. Men om de gör det gäller att de har tystnadsplikt som motsvarar sekretessen i en kommunal förskola.”

Läs hela frågan här; http://www.facebook.com/skolverket